Limitowana Dostępność

Koncepcja Hiperdoradztwa

Kariera

Blog

Kontakt

Menu

3Przedstawiciel do 31.12.2020 - CEO MissionAI Polska

1. Animacja komputerowa

1.

1.

Specjalista MAI - Element Algorytmu

TM

TM

Film symboliczny

1

1

1

Stage I

Szyfrowanie end-to-end

[US] [EU]

Pole tekstowe
Twój e-mail:
Pole tekstowe
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zasoby Obliczeniowe

Pobierz informacje 

techniczną PDF

(OVHcloud® jest zastrzeżonym znakiem towarowym i nie jest powiązane z MissionAI.)

INFORMACJA TECHNICZNA

OVHcloud® i NVIDIA® są zastrzeżonymi znakami towarowymi i nie są powiązane z MissionAI®.

Zasoby

Obliczeniowe

Chmura

Obliczeniowa

1

Limitowana Dostępność

Koncepcja Hiperdoradztwa

Blog

Kariera

Kontakt

Szyfrowane 

1

OVHcloud® jest zastrzeżonym znakiem towarowym

i nie jest powiązane z MissionAI)

Zasoby

Obliczeniowe

Zasoby

Obliczeniowe

OVHcloud® jest zastrzeżonym znakiem towarowym i nie jest powiązany z MissionAI®.

Blog

Kariera

Limitowana Dostępność

Koncepcja Hiperdoradztwa

Kontakt

missionai.pl przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności swoich użytkowników. Mając na uwadze poszanowanie prywatności każdego internauty pragniemy zapewnić, że robimy wszystko aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 

 

 

Administrator Danych

 

Administratorem Danych Osobowych jest missionai.pl z siedzibą w Katowicach

 

 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Na podstawie RODO masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Masz również prawo do żądania przenoszenia danych osobowych oraz do cofnięcia zgody.

 

 

 

Dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego. Oznacza to, że Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody.

 

 

 

Czas przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

 

 

 

Podstawa prawna

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia RODO.

 

 

 

Cookies

 

Cookies są używane w celu dostosowania zawartości Witryny missionai.pl do Twoich preferencji, jak również w celu optymalizacji wykorzystania Witryny i zwiększenia Twojego komfortu. Cookies umożliwiają identyfikację komputera lub urządzenia mobilnego w celu wyświetlania stron internetowych dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb, tworzenie raportów i statystyk oglądalności, które ułatwiają nam zrozumienie, w jaki sposób nasi Klienci korzystają z Witryny, i w rezultacie pomagają Administratorowi ulepszać Witrynę, jej strukturę i zawartość.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. Akceptacja naszych Warunków

 

Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu missionai.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§ 2. Definicje

 

  • Serwis – całość środowiska i treści serwisu internetowego http://missionai.pl, wraz z uaktualnieniami i uzupełnieniami.

  • Regulamin – zespół postanowień, jakie Użytkownik musi zaakceptować w całości w celu korzystania z Serwisu. Regulamin stanowi całość wewnętrznych postanowień między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu w kwestii korzystania z Serwisu.

  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  • Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca Użytkownikiem.

  • Strona WWW – Strona internetowa utworzona przez missionai.pl

  • Specjalista MAI – Element algorytmu należącego do missionai.pl

  • Właściciel Serwisu – www.missionai.pl z siedzibą w Katowicach.

 

 

§ 3. Prawa Własności

 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że w serwisie missionai.pl mogą znaleźć się informacje zastrzeżone i poufne, w tym znaki towarowe, znaki usługowe i patenty chronione prawami własności intelektualnej i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Znaki towarowe, znaki usługowe i logo stron trzecich są ich wyłączną własnością. Wszelkie inne prawa, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

 

 

§ 4. Rozwiązanie Umowy

 

Warunki niniejszej umowy obowiązują bezterminowo do momentu jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, bez wypowiedzenia, w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu. Rozwiązanie niniejszej umowy nie ma wpływu na warunki, które obowiązują bezterminowo.

 

 

§ 5. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

 

Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystanie z missionai.pl odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i że nasze usługi dostarczane są w aktualnym stanie i w miarę dostępności. missionai.pl nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, zapewnień lub oświadczeń dotyczących działania strony missionai.pl, informacji, zawartości, materiałów lub produktów. Dotyczy to, między innymi, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu i nienaruszalności oraz gwarancji, że dostęp do usługi lub korzystanie z niej będzie nieprzerwane i wolne od błędów lub że wady usługi zostaną usunięte.

 

 

§ 6. Ograniczenie odpowiedzialności

 

Rozumiesz i zgadzasz się, że missionai.pl oraz jej spółki zależne lub stowarzyszone w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następcze lub retorsyjne. Dotyczy to, między innymi, szkód z tytułu utraty zysków, przerwania działalności gospodarczej, utraty reputacji handlowej lub renomy firmy, utraty programów lub informacji lub innych strat niematerialnych wynikających z korzystania lub niemożności korzystania z usługi lub informacji, trwałego lub czasowego zaprzestania korzystania z takiej usługi lub dostępu do informacji, usunięcia lub zniszczenia jakiejkolwiek treści lub informacji, albo niezdolności do przechowywania jakichkolwiek treści lub informacji. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie bez względu na to, czy missionai.pl został powiadomiony o takich szkodach, czy też powinien był wiedzieć o możliwości wystąpienia takich szkód. W jurysdykcjach, w których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe nie jest dozwolone, odpowiedzialność missionai.pl jest ograniczona w największym stopniu dozwolonym przez prawo.

 

 

§ 7. Jurysdykcja

 

Rozumiesz i zgadzasz się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów kraju, stanu, prowincji lub terytorium określonego wyłącznie przez missionai.pl w celu rozwiązania wszelkich kwestii prawnych wynikających z niniejszej umowy lub związanych z korzystaniem z missionai.pl. Jeżeli sąd właściwy stwierdzi, że którekolwiek z postanowień umowy jest nieważne, wówczas postanowienie to zostanie usunięte z Warunków, a pozostałe Warunki zachowują ważność.

 

 

§ 8. Całość Porozumienia

 

Rozumiesz i potwierdzasz, że powyższe Warunki stanowią całość ogólnej umowy pomiędzy Tobą a missionai.pl. Korzystanie, zakup lub dostęp do innych usług, usług powiązanych lub treści lub materiałów stron trzecich może podlegać dodatkowym Warunkom.

 

 

§ 9. Zmiany Warunków

 

missionai.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków co pewien czas, według własnego uznania i bez uprzedzenia. Zmiany w naszych warunkach stają się skuteczne w dniu ich opublikowania, a dalsze korzystanie z missionai.pl po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian warunków oznacza zgodę na ich przestrzeganie.

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności 

 

Szyfrowanie end-to-end

Polityka Prywatności

                                     /   1. Wszystkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą,są chronione tajemnicą przedsiębiorstwa. Zostały podjęte niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wszystkie zdjęcia i filmy zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy, promocyjno – reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 2. Specjalista MAI - Element algorytmu.

© 2024 MissionAI Polska . All rights reserved.

                                     /   1. Wszystkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, są chronione tajemnicą przedsiębiorstwa. Zostały podjęte niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wszystkie zdjęcia i filmy zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy, promocyjno – reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 2. Specjalista MAI - Element algorytmu. Wyniki obliczeń i analizy 1073741824 specjalistów MAI mają charakter pomocniczy. W algorytmie nie ma żadnej "automatyki", decyzję podejmuje za każdym razem osoba fizyczna, przedstawiciel MissionAI. Osiągane wyniki mogą się różnić, wskutek zdarzeń nieprzewidywalnych.

[US] [EU]